FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Poznań, 06.02.2018

Dane Zamawiającego:
SPIRVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ul. Polna 2C
64-600 Oborniki

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2018

W związku z realizacją przez SPIRVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ projektu w ramach poddziałania 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 o roboczej nazwie „Opracowanie innowacyjnego mikroinwertera” (dalej: projekt), zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia.

I. Opis przedmiotu zamówienia
Celem postępowania ofertowego jest wyłonienie podmiotu, który w ramach realizowanego projektu w okresie jego trwania, dostarczy następujący przedmiot zamówienia
Zasilacz laboratoryjny wysokiej mocy (15 kW) EA-PSI 9360-120 3U 19″ 3HE 15000W służący do badań pozwalających w warunkach laboratoryjnych imitować pracę paneli fotowoltaicznych i turbin wiatrowych. Oraz zapewni usługę konfiguracji urządzeń wraz z sterowaniem zdalnym.

● Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
Kod przedmiotu zamówienia wg CPV:
a) 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

● Wymagany maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia:
b) 6 tygodni
Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia następującego po dniu wystawienia zlecenia realizacji usługi przez Zamawiającego.

II. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1) Łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia – 80%
2) Termin wykonania zamówienia określony w tygodniach – 20%

W przypadku braku informacji odnośnie określonego kryterium punkty nie zostaną przyznane.
Nie będą rozpatrywane oferty:
● niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia,
● częściowe, wariantowe,
● złożone przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu,
● złożone przez podmiot podlegający wykluczeniu,
● niezłożone na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
● złożone po terminie przyjmowania ofert.

III. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:

Nazwa kryterium Waga Opis sposobu obliczania punktacji
Łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia 80%

Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:

najniższa łączna cena brutto przedstawiona w ofertach

Liczba punktów = ———————————————– x 80

Łączna cena brutto oferty badanej

Termin wykonania zamówienia określony w miesiącach 20% Oferta uzyska następujące liczby punktów, w zależności od
zaproponowanego terminu realizacji przedmiotu zamówienia:Najkrótszy termin wykonania zadania 1

Liczba punktów = ———————————————— x 20

Termin wykonania zadania 1 oferty badanej

Termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony jest od dnia następującego po dniu w którym wystawione zostało zlecenie realizacji usługi przez Zamawiającego.Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium wynosi 20 punktów.

1) Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach w danej ofercie zostaną do siebie dodane.
2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (max: 100 pkt).
3) W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o wyborze decyduje niższa cena.
4) Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, odmówi zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
5) Oferenci zostaną poinformowani o wynikach postępowania bez zbędnej zwłoki, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy osób wskazanych w ofertach.
6) Wyniki postępowania zostaną upublicznione poprzez przesłanie informacji o wyniku postępowania do podmiotów, które złożyły oferty (https://www.spirvent.pl/).

IV. Warunki składania ofert
Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Obligatoryjnie złożona oferta zawierać musi:
1. Pieczątkę firmową oferenta,
2. Datę sporządzenia i datę ważności oferty,
3. Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
4. Podpis oferenta,
5. Cenę netto i brutto (w walucie PLN) wykonania całego przedmiotu zamówienia
6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
Oferta może być przekazana na adres e-mail: [email protected], osobiście w siedzibie Zamawiającego lub drogą pocztową na adres: SPIRVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Pokrzywno 4A, 61-315 Poznań
(liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).
● Termin składania ofert upływa w dniu: 15.02.2018 r godz.16.00.
● Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
● Dokumenty złożone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta.
● Oferta powinna być jednoznaczna, tzn. sporządzona bez dopisków, opcji i wariantów, skreśleń i poprawek.

V. Klauzula bezstronności
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
● uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
● posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
● pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
● pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VI. Określenie warunków zmian umowy zawartej z wykonawcą wybranym w ramach niniejszego zapytania:
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty.
2. Zmiana Umowy wymaga podpisania przez Strony Aneksu.
3. Wprowadzanie zmian do Umowy po jej zawarciu jest dopuszczalne na następujących warunkach:
a. jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b. zmiana umownego terminu wykonania Umowy w związku z pojawieniem się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
c. zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia – maksymalnie o okres przestojów i opóźnień;
d. zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia – maksymalnie o czas jej występowania;
e. zmiana umownego terminu wykonania Umowy na skutek działania organów administracji, a w szczególności odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
f. zmiana umownego terminu wykonania Umowy w związku z koniecznością zakończenia zadania w danym roku budżetowym lub w związku z upływem terminu złożenia wniosku o uzyskanie środków unijnych;
1. Zmiany do Umowy mogą nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i będą mogły być wprowadzone za zgodą Stron.

VII. Postanowienia końcowe
1. Nie dopuszcza się powierzenia zamówienia podwykonawcom.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści niniejszego ogłoszenia ofertowego. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert.
3. W przypadku wprowadzenia modyfikacji, o której mowa powyżej, informacja zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej: (https://www.spirvent.pl/). Dodatkowo w przypadku zmiany treści ogłoszenia Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofercie.
4. Zamówienie będzie realizowane w oparciu o umowę zawartą w formie pisemnej między Zamawiającym, a wybranym Wykonawcą.
5. W przypadku, w którym Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, jest podmiot inny niż uczelnia publiczna, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inna jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B, zawarcie umowy z Wykonawcą będzie uzależnione od uzyskania zgody Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
6. Zamawiający, bez konsekwencji finansowych wobec oferentów, może unieważnić i nie rozstrzygnąć postępowania ofertowego.
7. Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów załączonych do Oferty lub do uzupełnienia oferty.
8. Koszty związane z przygotowaniem Oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego (informacji udziela Adam Owczarkowski, mail: [email protected], tel. 500 039 288) w formie pisemnej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej (https://www.spirvent.pl/).
VIII. Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – formularz ofertowy.

Facebook